Veelgestelde vragen

Waarom windenergie op land?
Windenergie op land is één van de goedkoopste vormen van duurzame energie. Het huidige kabinet heeft daarom – in tijden van bezuinigen – gekozen om maximaal in te zetten op juist deze vorm van duurzame energie. Het duurzaam opwekken van energie is nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en om klimaatverandering te beperken. Daarom heeft de Nederlandse regering met de Europese Unie afgesproken dat in 2020 14% van al ons energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. Op dit moment is dat 4%.
Vanaf en tot welke windsnelheid produceren windmolens elektriciteit?
Dit is per type windmolen verschillend maar voor moderne windmolens geldt in zijn algemeenheid dat vanaf windsnelheden van 2-4 m/s (windkracht 2/3 Bft) tot circa 25 m/s (windkracht 10 Bft) elektriciteit wordt geproduceerd.
Zijn windmolens wel efficiënt?
Een windmolen heeft een bepaald maximum vermogen. Hoeveel elektriciteit met dat vermogen wordt opgewekt hangt af van de hoeveelheid wind. Door het gebruik van de nieuwste technieken kan er zowel bij lage als hoge windsnelheden elektriciteit worden opgewekt. Landinwaarts – en dus ook in Drenthe – is er minder wind dan aan de kust, maar met windmolens vanaf 100 meter zijn de windmolens ook daar efficiënt.
Wordt de energie die het kost om de windmolens te produceren en te bouwen terugverdiend?
Het energieverbruik van productie van windmolens, inclusief grondstoffen, vervoer en plaatsing wordt gemiddeld binnen drie tot zes maanden ‘terugverdiend’.
Hoe groot wordt het windpark?
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt een park vanr vijfenveertig windmolens in een opstelling van zes lijnen.
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. ontwikkelt hiervan zestien windmolens in een opstelling van twee lijnen.
Wie zijn de initiatiefnemers van het windpark?
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. is een initiatief van een groep agrariërs en grondeigenaren, in samenwerking met Windunie Development B.V.. Ze worden vertegenwoordigd door een bestuur uit hun midden.
Wat te doen als ik bezwaren heb?
Wij realiseren ons dat omwonenden hinder kunnen ervaren van een windpark. Wij hechten er daarom groot belang aan om het windpark te ontwikkelen in goed overleg met de direct betrokkenen. U bent dan ook van harte uitgenodigd om met ons mee te denken. Wie bezwaar heeft of aanpassingen in de plannen wenst, kan tijdens officiële inspraakprocedures bij het bevoegd gezag een zienswijze indienen. Daarover vindt u t.z.t. meer informatie op de website van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Wil u contact met Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., stuur ons dan een e-mail via info@windpark-oostermoer.nl. Wij nemen spoedig contact met u op.
Hoe is de veiligheid van windmolens geborgd?
Elke type windmolen moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windmolens. Het betreft de IEC 61400-1 norm. Deze heeft onder meer betrekking op de veiligheid van de windmolen. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windmolen bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). De windmolens in Drenthe moeten ook over een dergelijk certificaat beschikken voordat met de bouw kan worden begonnen.
Veroorzaken windmolens veel slachtoffers onder vogels?
Het aantal vogelslachtoffers door windmolens is beperkt. Volgens de Nederlandse Windenergie Associatie blijkt uit onderzoek dat bijvoorbeeld, verkeer, hoogspanningsleidingen, huisdieren (katten) etc. veel meer slachtoffers veroorzaken
Geven windmolens veel geluidshinder?
Het rondraaien van de wieken (of rotorbladen) van windturbines maakt geluid. Dichtbij de windmolen hoort u het zoeven van de wiektippen door de lucht. Bij meer wind bewegen de rotorbladen sneller en maakt de turbine meer geluid. Maar bij hardere wind is er vaak zoveel omgevingsgeluid – bladeren in bomen, ruisen van de wind om het huis – dat dit het geluid van de molen overstemt. Als het zacht waait, staat de windmolen nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Of men hinder ondervindt van geluid van windturbines is in sterke mate afhankelijk van de persoonlijke situatie. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de beperking van geluidhinder door windmolens. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen. Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Het jaargemiddelde geluidniveau als gevolg van een windmolen of windpark dient bij een woning van derden niet meer te bedragen dan 47 dB (A) Lden. Daarnaast geldt een ten hoogst toelaatbare waarde voor het jaargemiddelde geluidniveau in de nachtperiode van 41 dB (A). (bron: windenergie.nl)
Wat is de regelgeving ten aanzien van slagschaduw?
Schaduweffecten van een draaiende windmolen, ook wel slagschaduw genoemd, kan hinder veroorzaken bij mensen. De wisseling tussen wel en geen schaduw (frequentie) is een van de mogelijk hinderlijke factoren, evenals het verschil tussen licht en donker (contrast) en de blootstellingsduur aan de schaduweffecten. Een frequentie tussen 2,5 en 14 Hz wordt als erg storend ervaren. Volgens regelgeving moet een windmolen worden uitgerust met een automatische stilstandvoorziening die de windmolen onder bepaalde voorwaarden uitschakelt gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt. Deze automatische afschakeling geldt wanneer de afstand tussen de windmolen en de woning minder dan twaalf maal de rotordiameter bedraagt en er gedurende meer dan zeventien dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten slagschaduw op kan treden.
Wat betekenen windmolens voor de woningwaarde?
Er is van alles van invloed op de, vaak niet zo absolute, waarde van woningen. Het is dus lastig om de invloed van de komst van windmolens daarvan los te zien. Twee economen, verbonden aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, concluderen na uitgebreid onderzoek dat de prijsdaling van huizen na bouw van windmolens binnen twee kilometer zo’n 1,4 tot 2,3% is. Uit onderzoek door Ecofys uit 2013, in opdracht van de gemeente Utrecht, komt een ander beeld naar voren: geïnterviewde makelaars geven aan dat de prijsdaling verwaarloosbaar is of minder dan 1%. Ze geven tevens aan dat het effect tijdelijk is. Dit wordt bevestigd door Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat die waardedaling tijdelijk is. In de aanloop naar de bouw en de eerste jaren daarna, geldt de waardedaling ten opzichte van vergelijkbare woningen. Daarna treedt herstel in. Woningeigenaren waarbij sprake is van waardedaling als gevolg van de komst van windmolens kunnen gebruik maken van de planschaderegeling. Dat betekent dat u de waardevermindering krijgt vergoed. 2% waardedaling vindt de overheid acceptabel: dat is uw eigen risico als eigenaar.

Voor meer informatie:

Wat heeft Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. te bieden aan de regio?
Lokale agrariërs ontwikkelen het park zelf. Daardoor komen de opbrengsten maximaal ten goede aan de regionale en lokale economie. Denk aan extra inkomsten voor de lokale middenstand, het bedrijfsleven en de gemeente (jaarlijkse OZB). Maar de initiatiefnemers willen méér bieden, ook aan de omwonenden: bijvoorbeeld financiële participatie in het windpark en de oprichting van een fonds voor lokale initiatieven. Iedereen die op een positieve manier hierover wil meedenken, nodigen wij van harte uit om zich te melden. Mail naar info@windpark-oostermoer.nl.
Is grootschalige opwekking van zonne-energie een goed alternatief?
In Nederland is het efficiënter energie op te wekken uit wind dan uit zon. Het opwekken van zonne-energie vergt meer ruimte én meer subsidie.

Een windmolen met een vermogen van drie megawatt kan in Drenthe zo’n negenduizend megawattuur per jaar opwekken. Om negenduizend megawattuur op te wekken met zonnepanelen, heb je negen megawatt aan opgesteld vermogen nodig. Dat is drie keer zoveel opgesteld vermogen. In Nederland is er meer wind dan zon. Dat vertaalt zich bij duurzame energie zo: met een zonnepaneel kun je gemiddeld in een jaar duizend uur z’n maximale vermogen opwekken (in maart een paar dagen op vijftien procent in juni op zeventig procent en in juli enkele uren wel op vijfennegentig procent: opgeteld duizend uur honderd procent vermogen). Voor de windmolens die we hier in Drenthe willen plaatsen, geldt dat ze gemiddeld in een jaar wel drieduizend uur op vol vermogen kunnen draaien. Om dezelfde hoeveelheid energie (kWh) op te wekken, heb je dus drie keer zoveel opgesteld vermogen nodig aan zonnepanelen. Wil je net zoveel zonne-energie opwekken als windenergie met vijftig windmolens van drie megawatt, dan heb je dus vierhonderdvijftig megawatt aan zonnepanelen nodig. Dat zijn al ruim 1,5 miljoen panelen. Een paneel op de grond heeft bijna vijf vierkante meter nodig (bij een ideale hellingshoek en zo geplaatst dat panelen elkaar niet in de schaduw zetten). Dus om de opbrengst van vijftig windmolens met zonne-energie te evenaren, heb je ruim acht vierkante kilometer aan grond nodig. Bijvoorbeeld een weide van acht bij een kilometer, helemaal gevuld met zonnepanelen. Dat neemt niet alleen heel veel ruimte in beslag – ruimte van landbouwgrond waarop anders gewassen kunnen worden geteeld – het kost ook veel meer subsidie omdat het simpelweg duurder is. Er is voor de opwekking van dezelfde hoeveelheid elektriciteit uit zonne-energie drie keer zoveel subsidie nodig als bij windenergie. Op grote schaal vruchtbare landbouwgrond gebruiken voor de opwekking van zonne-energie is dus niet efficiënt en zeker niet goedkoop. Met windmolens wek je veel goedkoper elektriciteit op én kun je op het land gewassen telen.

Vindt er een CO2 besparing plaats door windmolens?
Windenergie is een duurzame energiebron en bespaart aanzienlijke hoeveelheden CO2-uitstoot. Elke megawattuur elektriciteit uit windenergie bespaart bijna een megawattuur met fossiele energie opgewekte elektriciteit. De (eventueel duurzame) energie die is gebruikt voor de bouw van de windmolen, wordt binnen drie tot zes maanden weer geproduceerd. Een eventueel rendementsverlies bij elektriciteitscentrales voor de inpassing van windenergie staat in geen verhouding tot de door windenergie bespaarde hoeveelheid brandstof en CO2.
Hoe zit het met de werkgelegenheid?
De bouw, exploitatie, onderhoud en reparatie van windmolens zorgen direct en indirect voor de nodige werkgelegenheid. In gebieden met veel windmolens worden speciale onderhoudsteams opgeleid. Maar al veel eerder wordt bij de planning, ontwikkeling en bouw de expertise van het lokale bedrijfsleven ingeroepen. Daar komt bij dat windpark Oostermoer door lokale agrariërs zelf wordt ontwikkeld, waardoor de opbrengsten maximaal ten goede komen aan de regionale en lokale economie. Denk daarbij aan de extra inkomsten voor de lokale middenstand, het bedrijfsleven en de gemeente (jaarlijkse OZB).
Wat gebeurt er als een locatie niet meer wordt gebruikt?
Windenergie is omkeerbaar. Dat betekent dat, wanneer er over 20 tot 25 jaar iets anders of beters wordt uitgevonden om energie op te wekken, besloten kan worden om na de technische levensduur van de windmolens een locatie volledig te ontmantelen en terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Ondanks dat het om grote objecten gaat zijn windmolens gemakkelijk te verwijderen en volledig recyclebaar.
Hoeveel subsidie wordt door de overheid betaald voor de elektriciteit van de windmolens?
Omdat de kostprijs van de elektriciteit van windmolens op dit moment hoger is dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt stelt de overheid subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Zonder deze subsidie is het niet rendabel om te investeren in windmolens of in andere vormen van duurzame energie. De kostprijs voor elektriciteit van windmolens ligt een paar cent boven de prijs van grijze stroom op de energiemarkt. Het verschil, voor een maximaal aantal kilowattuur en een periode van maximaal vijftien jaar, wordt aangevuld met subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Het huidige kabinet heeft het subsidiestelsel zo ingericht dat er tegen de minste kosten, de meeste duurzame energie wordt geproduceerd. Zo investeert de overheid niet meer dan strikt noodzakelijk is om investeerders geïnteresseerd te krijgen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld een windpark.

En als de elektriciteitsprijs op de energiemarkt verandert?
Dan verandert ook de subsidie. De subsidie dekt het verschil tussen kostprijs en marktprijs. Als de marktprijs van elektriciteit stijgt dan daalt dus de subsidie per kilowattuur. Omgekeerd geldt ook dat als de energieprijs daalt de subsidie toeneemt. Daarbij geldt dat de overheid een maximum heeft gesteld. Als de elektriciteitsprijs onder een bepaald bedrag daalt, dan wordt er niet meer dan het maximum aan subsidie verstrekt.
Is windenergie duurder dan andere vormen van duurzame energie?
Nee, windenergie op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Voor bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie op zee moet de overheid veel meer subsidie per kilowattuur beschikbaar stellen om ook deze vormen rendabel te kunnen maken.
Waarom moet er een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld?
De wetgeving eist dat de milieueffecten van grotere projecten goed in beeld worden gebracht. Dit gebeurt door middel van een milieueffectrapport (MER). Het gaat dan over de effecten van het windpark op het gebied van geluid, slagschaduw, flora en fauna, cultuurhistorie/archeologie, landschap, waterhuishouding, veiligheid en duurzame energieopbrengst. De eerste stap is al gezet met de publicatie van de zogenaamde notitie Reikwijdte en Detailniveau, ook wel startnotitie genoemd. Die publicatie heeft tot doel aan te geven wat wordt onderzocht in het MER en tot welk detailniveau. Daarnaast beoogt het om alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen te informeren. Mede op basis van de informatie in het MER kunnen de overheden hun besluiten nemen over de ruimtelijke inpassing en de noodzakelijke vergunningen.
Wie beoordeelt een MER?
De overheid laat een MER altijd toetsen door de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r.. Deze commissie beoordeeld of het MER voldoende milieu-informatie bevat om het milieubelang mee te laten wegen in de besluitvorming
Beïnvloeden windparken het toerisme?
Uit diverse studies blijkt dat windenergie niet of nauwelijks negatieve invloed heeft op het toerisme ter plaatse. Recent is in Duitsland onderzoek uitgevoerd naar de relatie met het toerisme. Hieruit kwam als resultaat dat grotere windparken als attractie voor toeristen kunnen dienen.